Wizja i misja szkoły

Szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów.


Misja szkoły

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie jest szkołą spełniającą oczekiwania uczniów i ich rodziców, doskonale przygotowującą do dalszej nauki i życia w społeczeństwie.

Szkoła, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, może zaoferować uczniom szeroki wachlarz zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. W oparciu o tę bazę uczniowie przy pomocy twórczej kaadry nauczycielskiej są bardzo dobrze przygotowywani do reprezentowania szkoły w konkurasach przedmiotowych, zawodach sportowych, a także do egzaminów maturalnych i podjęcia studiów na renomowanych uczelniach. 

Proces dydakatyczny jest oparty o metody aktywizujące, dzięki którym uczeń sam odkrywa otaczający go świat, odpowiednia motywacja, dobrze dobrane programy nauczania pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania, racjonalnie organizować swój czas wolny, aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły i środowiska. 

Rodzice są partnerami we wszystkich działaniach podejmowanych w szkole.

Szkoła kultywuje tradycje narodowe i patriotyczne oraz uczestniczy i włącza się w życie kulturalne powiatu chrzanowskiego.  

 

 


Główne założenia koncepcji rozwoju szkoły:

 

Kształcenie:

 

Podniesienie poziomu kształcenia

 • informowanie uczniów o kryteriach oceniania
 • diagnozowanie potrzeb uczniów i rodziców w zakresie zajęć pozalekcyjnych
 • motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
 • kontynuowanie współpracy z uczelniami wyższymi
 • opracowanie przez zespoły przedmiotowe programów nauczania z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych
 • ewaluacja efektów kształcenia
 • nauka przedmiotów rozszerzonych w grupach miedzyoddziałowych

 

Dokształcanie nauczycieli

 • diagnozowanie potrzeb szkoły i dostosowanie planu dokształcania do potrzeb szkoły

 

Przygotowanie młodzieży do poruszania się po rynku pracy

 • spotkania z doradcą zawodowym uczniów klas I
 • współpraca z PUP

 

Opieka i wychowanie:

 

Wzmocnienie działań zmierzających do poprawy frekwencji uczniów

 • współpraca z zespołem wychowawczym, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców

 

Zwiększenie bezpieczeństwa w szkole

 • okresowe szkolenia BHP, przypominanie nauczycielom o dyżurach, kontrola
 • próbne alarmy

 

Opieka socjalna 

 • doposażenie biblioteki w podręczniki do wypożyczania
 • informowanie uczniów o stypendiach dla uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

 

Organizacja i kierowanie szkołą:

 

Efektywne kierowanie zespołem ludzi

 • Spotkania z zespołem ds. promocji szkoły 
 • Spotkania z pracownikami szkoły
 • Spotkania z zespołami ds. ewaluacji

 

Promocja szkoły

 • organizowanie Dnia Otwartego Szkoły
 • organizowanie Akademii Umiejętności Staszic
 • udział w targach edukacyjnych
 • organizowanie Festiwalu Nauki „Noc w Liceum”

 

Wzbogacenie bazy szkolnej

 • doposażenie sal lekcyjnych w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu
 • wzbogacanie zbiorów bibliotecznych
 • remont sal lekcyjnych i szatni

 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym:

 

Zaangażowanie rodziców w życie szkoły

 • spotkanie informacyjne z rodzicami i przedstawienie planu współpracy
 • wprowadzenie elektronicznych dzienników

 

Zaangażowanie szkoły we współpracę ze środowiskiem lokalnym

 • Motywowanie i angażowanie uczniów i nauczycieli do współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Współpraca z organem prowadzącym w zakresie realizacji różnych przedsięwzięć

 

Kontynuacja współpracy z PCK,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, PUP, Muzeum, Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie, UTW, DPS w Płazie, Policją itp.

 

zamknij