Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 1lo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego 1lo.pl


Data publikacji strony internetowej: 2005.03.06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.02.19


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
 • Strona nie dostosowuje się do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej liceum1@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326232748. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Dostępność architektoniczna

 

 1. Wejście główne do budynku szkoły od ul. Piłsudskiego 14 nie posiada windy komunikacyjnej.
 2. Wejście boczne od ul. Kościuszki wyposażone jest w platformę przyschodową Delta dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostanie się osoby z niepełnosprawnością ruchową na poziom parteru szkoły.
 3. W budynku szkoły na poziomie parteru znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przy wejściach do pomieszczeń na parterze budynku szkoły znajdują się oznaczenia tyflograficzne dla osób niewidzących i niedowidzących.
 5. Biegi schodów w budynku szkoły oznaczone są w sposób kontrastowy dla osób niedowidzących
 6. W szkole jest przenośna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
 7. W szkole po wcześniejszym zgłoszeniu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Na parkingu przed budynkiem szkoły znajdują się oznaczone kopertami miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku szkoły osoba z dysfunkcją wzrokową i ruchową może wejść z psem asystującym.