Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego od 8 czerwca 2020

2020-05-31

Informacje dla zdających egzamin maturalny

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

 

 

  1.        Abiturienci przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani są do wcześniejszego sprawdzenia
    w systemie obieg przydzielonych sal na dany egzamin.
  2.        Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3.        Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  4.        Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.


5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.


6. Szkoła nie zapewnia materiałów piśmienniczych czy przyborów biurowych. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.


7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście, korzystając z własnego długopisu.


8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą 0,5 l, która ma stać na podłodze (nie na ławce, przy której siedzi uczeń zdający egzamin).


9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w salach 4, 7, 8 z zachowaniem 1,5 m odległości.


10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w salach numer 4,7,8.


12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.


13. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.


14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem okresu rozwiązywania arkusza maturalnego (przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje, w którym momencie można zdjąć maseczki). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).


15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu:
1) Zdający w salach: 3, 6, 16A, 16B, 17, 18 wchodzą do szkoły i wychodzą od strony ulicy Kościuszki.


2) Zdający w salach: 19, 20, 21, 33, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 50 wchodzą do szkoły i wychodzą wejściem głównym od ulicy Piłsudskiego.


3) Zdający na sali 1 (gimnastycznej) wchodzą i wychodzą wejściem z tyłu budynku.


4) Wyznacza się następujące godziny wpuszczania zdających na teren szkoły:
8.00 – 8.15 sale: 6, 18, 21, 32, 40, 41, 44, sala 1 osoby z nazwiskami od A do G
8.15 – 8.30 sale: 3, 16A, 19, 24, 33, 46, 50, sala 1 osoby z nazwiskami od H do O
8.30 – 8.45 sale: 16B, 17, 20, 25, 39, 45, sala 1 osoby z nazwiskami od P do Z
13.00 – 13.15 sale: 6, 18, 21, 32, 40, 41, 44, sala 1 osoby z nazwiskami od A do G
13.15 – 13.30 sale: 3, 16A, 19, 24, 33, 46, 50, sala 1 osoby z nazwiskami od H do O
13.30 – 13.45 sale: 16B, 17, 20, 25, 39, 45, sala 1 osoby z nazwiskami od P do Z


5) Wyznacza się następujące godziny opuszczania przez zdających sal egzaminacyjnych i szkoły:
1 -10 minut od wyznaczonej godziny zakończenia egzaminu sale: 6, 18, 21, 32, 40, 41, 44, sala 1 osoby z nazwiskami od A do G
10 -20 minut od wyznaczonej godziny zakończenia egzaminu sale: 3, 16A, 19, 24, 33, 46, 50, sala 1 osoby z nazwiskami od H do O
20 - 30 minut od wyznaczonej godziny zakończenia egzaminu sale: 16B, 17, 20, 25, 39, 45, sala 1 osoby z nazwiskami od P do Z


6) Zdający nie mogą gromadzić się przed wejściem do szkoły i na jej terenie, wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.


16. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, którym obowiązkowo każda osoba wchodząca na teren szkoły, musi zdezynfekować ręce. Po wejściu do szkoły zdający udają się od razu do przydzielonej sali egzaminacyjnej.


17. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu rozpoczęcia rozwiązywania arkusza maturalnego. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.


18. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).


19. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.


20. W sytuacji, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, musi zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.


21. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerwy między dwoma egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.


22. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok niego będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający mają obowiązek korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.


23. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – gabinet pielęgniarki szkolnej.