Pedagog

  W naszej szkole znajduje się gabinet pedagoga,
w którym możesz zgłosić się ze swoją sprawą do bardzo miłej Pani, która z pewnością Ci pomoże. Jeśli więc masz jakiś problem, dylemat,
lub potrzebujesz innej pomocy - nie czekaj i nie zwlekaj! Drzwi pedagoga są szeroko otwarte dla wszystkich uczniów, a także ich rodziców.

 

Pedagog:

 

mgr Katarzyna Szczupak


Godziny parcy:

 

poniedziałek     9:10 - 12:10

wtorek              8:15 - 12:00

środa                9:10 - 14:45

czwartek          7:30 - 12:30

piątek               7:30 - 12:10

Zadania:

- diagnozowanie środowiska ucznia, 
- rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianie ich zaspokojenia,
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
- wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,
- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
- wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu kierunku dalszego kształcenia,
zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
- wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,
- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Formy pomocy:

- indywidualna pomoc pedagogiczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
- indywidualna pomoc dla wszystkich uczniów, uczniów dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych,
w toku kształcenia indywidualnego, uczniów w szczególnie trudnych sytuacjach 
dydaktyczno-wychowawczych,
- indywidualna współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze,
- poradnictwo indywidualne dla rodziców z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych,
- stały kontakt z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem,
- pomoc dla uczniów i rodziców w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz w wyborze zawodu,
- pedagogizacja rodziców na spotkaniach klasowych z rodzicami z zakresu m.in. profilaktyki
uzależnień, trudności wieku dojrzewania, rozpoznawania i symptomów depresji młodzieńczej, 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
- współpraca pedagoga z wychowawcami i nauczycielami w celu rozwiązywania rozpoznanych trudności,
- lekcje z pedagogiem szkolnym na temat występujących problemów i sposobów ich rozwiązywania,
- zapobieganie i rozwiązywanie problemów adaptacyjnych związanych z niepowodzeniami 
szkolnymi, absencją w szkole,
- spotkania uczniów i rodziców z terapeutami,
- pomoc w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz indywidualnych
konsultacji,
- organizowanie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym oraz zajęć psychoedukacyjnych
dla uczniów,
- zajęcia integracyjne, zajęcia zespołowe dla zespołów klasowych,
- kierowanie uczniów i rodziców do poradni specjalistycznych,
- inicjowanie i wspieranie terapii uzależnień,
- pomoc materialna i finansowa dla uczniów,
- pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.

zamknij