Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOI. WSTĘP

1.
a)    Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. oraz Statut Szkoły.

b)    Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

c)    Samorząd jest reprezentantem ogółu uczniów.II. WŁADZE SAMORZĄDU


2. Władzami Samorządu są:


a)    Rada Przewodniczących Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą)

b)    Zarząd

3.    Rada:

a)    Składa się z przedstawicieli wszystkich klas po jednym z każdej klasy.

b)    Do kompetencji Rady należy:

·    uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów   

·    wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek

·    wybór i odwołanie przedstawicieli do Rady Szkoły

·    przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu

·    powoływanie spośród członków Samorządu Komisji oraz   
mianowanie ich przewodniczących

·    podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań  
Samorząduc)  W zebraniach Rady maja prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu 
      oraz Opiekunowie Samorządu.


d)  Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.    
      Zebrania Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu lub osoba  
      przez niego upoważniona.

e)   Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

4. Zarząd:

a)    Kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

b)    Składa się z siedmiu uczniów. Funkcje sprawowane przez poszczególnych członków proponuje Przewodniczący na pierwszym zebraniu po wyborach do Zarządu. Wybór musi zostać potwierdzony zwykłą większością głosów członków Zarządu. Przewodniczący ma prawo odebrać i nadać funkcję członkom w trakcie trwania kadencji po konsultacji z Opiekunami Samorządu, oraz akceptacji ze strony większości członków Zarządu wyrażonej w głosowaniu.

c)    Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku notorycznego niewypełnienia przez niego obowiązków, braku aktywności lub prezentowania hańbiących postaw. O odwołaniu decyduje bezwzględną większością głosów Zarząd  w uchwale podjętej w trakcie jawnego głosowania, w którym bierze udział co najmniej 5 członków. O głosowaniu oraz jego wynikach każdorazowo informowana jest Rada Przewodniczących. Miejsce odwołanego członka Zarządu zajmuje kolejny z listy kandydatów do Zarządu, który otrzymał największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

d)    Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły. Sposób przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Wyboru Zarządu.

e)    Do kompetencji Zarządu należy:

·    kierowanie bieżącą pracą Samorządu

·    reprezentowanie Samorządu

·    przedstawienie Radzie półrocznych sprawozdań z działalności Zarządu

·    powołanie sekcji oraz ich przewodniczących, których kompetencje określa uchwała Zarządu.

f)    Opiekunowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu.

g)    W czasie nauki szkolnej obrady Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Obrady Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący, lub członek Zarządu przez niego upoważniony.

h)    Zarząd prowadzi protokoły ze swoich spotkań oraz dokumentacje działalności Samorządu.

i)    Dokumenty podpisuje Przewodniczący i co najmniej jeden z członków Zarządu.

j)    Samorząd posługuje się pieczątką, której wzór określa uchwała Zarządu.
5. Obowiązki Władz Samorządu:


a)    Członkowie Rady oraz Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach Samorządu.

b)    Władze Samorządu są zobowiązane informować uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w działalności Samorządu.

c)    Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także – na życzenie ucznia, klasy, lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

d) Władze Samorządu zobowiązane są do opiniowania pracy nauczycieli i pracy organizacji działających na terenie szkoły jeśli wymaga tego sytuacja.III. KADENCJA WŁADZ I WYBORY

6. 
a)    Kadencja wszystkich organów Władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.

b)    Członkami Władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniami szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje być on członkiem Samorządu i jego władz.

c)    Wybory do Władz Samorządu oraz wybory Opiekunów Samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

d)    Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana zgodnie z wytycznymi Regulaminu Wyborów.


7. Wybory do Rady:

a)    Odbywają się na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy w każdej klasie.

b)    Aby były ważne musi w nich uczestniczyć co najmniej 2/3 uczniów klasy.


8. Wybory do Zarządu:

a)    Odbywają się w głosowaniu powszechnym i tajnym.

b)    Szczegóły ich przeprowadzenia określa Regulamin Wyborów do Zarządu Samorządu.


IV. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

9. Wybory Opiekunów Samorządu:


a)    Opiekunów Samorządu wybierają członkowie Samorządu.

            b)  Wybory opiekunów odbywają się w głosowaniu powszechnym i  
                tajnym.

c)   Szczegóły ich przeprowadzenia określa Regulamin Wyborów    
      Opiekunów Samorządu.

d)   Wyniki wyborów zatwierdza Dyrektor szkoły.


10. Opiekunowie Samorządu:
    
a)    Opiekunowie Samorządu są doradcami służącymi pomocą i swoim doświadczeniem w pracy Samorządu.

b)    Opiekunowie mają prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu.V. KOMISJE I SEKCJE:

11.
a)  Dla realizacji swoich zadań Rada może powołać Komisje, a Zarząd   
     Sekcje.

b) Powołanie Komisji/Sekcji może mieć charakter stały, lub   
    nadzwyczajny.

c)    Przy powołaniu Komisji/Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

·     nazwę Komisji/Sekcji

·    zakres działalności i kompetencje

·    okres działalności

·    Przewodniczącego odpowiadającego przed organem go  
Powołującym

·    skład osobowy

d) O powołaniu Komisji/Sekcji, jej kompetencjach, okresie działania i    
     składzie informuje organ powołujący do tygodnia od czasu powstania.     


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU:

12.
a)  O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje   
      podejmowane są przy 2/3 obecnych zwykłą większością głosów.

13.
    a)  Niniejszy Regulamin jest przedstawiony i omawiany:
·     we wszystkich klasach przed wyborami do Rady
·     w czasie pierwszego zebrania Zarządu po wyborach

b)  Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów na stronie   
     internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

c)    Wniosek o zmianę w Regulaminie zgłasza Zarząd lub 1/3 członków  
     Rady.

d)  Zgłoszone poprawki są głosowane na najbliższym posiedzeniu Rady.  
     O treści zgłoszonych poprawek są informowani wszyscy członkowie   
     Rady oraz Zarząd.

e)  Zmiany w niniejszym Regulaminie są uchwalane w obecności 2/3  
     członków Rady, zwykłą większością głosów.

f)   O zmianach w regulaminie informowani są wszyscy uczniowie szkoły. 
 

Konkurs Belfer Roku 2015/2016

 

Witajcie! Po raz kolejny wybieramy najbardziej wyjątkowych  nauczycieli naszej szkoły...

 

W konkursie bierzemy po uwagę wszystkich nauczycieli uczących w naszym liceum. Możecie głosować na nauczyciela, który nie przeprowadza  zajęć  dydaktycznych w danej  klasie, ale  znacie  go z prowadzonych przez niego działań. Głosujemy biorąc pod uwagę działalność w minionym roku szkolnym.

 

Klasy pierwsze głosują dopiero w przyszłym roku kalendarzowym, w kolejnej edycji. W tym roku szkolnym głosują klasy drugie i trzecie. Drugie we wtorek 22 września na przerwach: 9, 10, 12. Klasy trzecie w czwartek 24 września na tych samych przerwach na „niebieskim dywanie”. Głosowanie według list klasowych. Prosimy o okazanie legitymacji uczniowskiej lub identyfikatora.

 

Pamiętajmy, że głosowanie to przywilej. Twój głos się liczy o ile przybędziesz zagłosować w wyznaczonym do tego miejscu.

 

Belfer Roku - kategorie:

 

- Przyjaciel Młodzieży - potrafi nawiązać wyjątkowe relacje z uczniami jako przyjaciel i autorytet, nie szczędzi swojego czasu, nie tylko dla poszerzania wiedzy swoich wychowanków, wspiera dobrymi radami,  pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, jest empatyczny, miły, ceni uśmiech, dyskrecję    i dobre relacje.

 

- Osobowość Roku - ma ciekaw ą osobowość,  jest wyjątkowy w działalności pozalekcyjnej, w pracy na rzecz szkoły i środowiska, organizuje lub uczestniczy w akcjach o charakterze charytatywnym, artystycznym  lub sportowym wspierającym rozwój uczniów, kształtuje w ludziach potrzebę empatii, sprzyja rozwojowi kreatywności, jest wyjątkowy w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

- Belfer Roku - ceniony za szczególnie rozległą wiedzą, umiejętności dydaktyczne, ciekawy sposób prowadzenia lekcji i wyczucie sprawiedliwości,  potrafi zachęcać wychowanków do poszerzania wiedzy, rozwija i  promuje kreatywność, posiada także cechy z wymienionych wyżej kategorii.

 

Oczywiście prezentowane wyżej kryteria są kryteriami pomocniczymi mającymi pomóc Wam w podjęciu decyzji. Nie wykluczają walorów, które mogą kojarzyć się Wam z wyżej wymienionymi kategoriami.

 

Dziękujemy za współpracę szkolnej gazetce  „Gimpel”.

 

zamknij