Komitet Rodzicielski

7 grudnia 1922 roku z inicjatywy dyrekcji gimnazjum założono i zorganizowano Komitet Rodzicielski, mający na celu niesienia pomocy moralnej i materialnej dla młodzieży.

 

Komitet ten odbywał posiedzenia i obrady przy sposobności "konferencyj wywiadowczych", na których omawiane były sprawy koedukacji i karności uczniów. Przez pierwsze trzy lata funkcje przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego pełnił znany chrzanowski adwokat, dr Piotr Marczak. Kolejnym przewodniczącym został w roku szkolnym 1925/26 architekt inż. Stanisław Oszacki.

 

W roku szkolnym 1929/30 dotychczasowy Komitet Rodzicielski przyjął nowy statut i nazwę, która brzmiała. Rodzicielskie Koło Szkolne Państwowego Gimnazjum im. St. Staszica w Chrzanowie. Członkami koła stali się wszyscy rodzice uczniów i uczennic ze składka roczną w kwocie 20 zł, począwszy od l września 1929 r Zarząd Koła do 1934 roku (w późniejszych latach brak danych do roku 1939) składał się z 12 członków i trzech zastępców. Obowiązki prezesa pełnił jeszcze do końca roku szkolnego inż. Stanisław Oszacki. Od roku szkolnego 1930/31 do roku 1934 prezesem Koła był Jan Grzelewski, burmistrz miasta Chrzanowa.

 

Komitet Rodzicielski działał przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego bardzo prężnie, wspierając gimnazjum dotacjami finansowymi, materialnymi i pracą społeczną na terenie szkoły.

W skład Komitetu wchodzili delegaci z Chrzanowa, Jaworzna, Libiąża, Sierszy, Szczakowej i Trzebini W wymienionych miejscowościach delegaci tworzyli subkomitety dla opiekowania się młodzieżą na miejscu i w czasie jazdy koleją.

 

Przez wszystkie lata istnienia do stałej działalności Komitetu, później Koła Rodzicielskiego, należało dofinansowywanie śniadań i obiadów dla uczniów biednych, finansowanie dla najuboższych, doposażenie biblioteki i istniejących już pracowni, nagrody dla uczniów i uczennic wyróżniających się, dotacje do obozów letnich, kolonii i wycieczek oraz subwencjonowanie działalności Bursy od momentu jej powstania. Panie należące do Koła pełniły całoroczne dyżury pomocnicze przy wydawaniu śniadań. Do szczególnych działań Komitetu Rodzicielskiego należały:

  • 1922/23 - Starania o wybudowanie nowego skrzydła szkolnego
  • Wspomożenie finansowe i materiałowe budowy skrzydła szkoły. (Ze składek członków z poprzedniego roku szkolnego zakupiono materiał drzewny do dwupiętrowego budynku. Jesienią 1923 r. Komitet dostarczył funduszy do wykończenia I i II piętra (okna, drzwi, piece). Komitet subwencjonował dalsze wykończenie parteru i suteren. Zakupiono nowe ławki, szafy do biblioteki i przemalowano wszystkie tablice).
  • 1925/26 - Finansowanie druków administracyjnych. Od tego roku stałe opłacanie lekarza szkolnego.
  • 1926/27 - Poszerzenie dotacji i utrzymywanie orkiestry szkolnej jako działalności stałej.
  • 1928/29 - Opłacanie druków i świadectw. Dofinansowanie wycieczki uczniów na wystawę poznańską
  • 1931/32- Opłacanie nauczyciela muzyki i zakupienie kompletu instrumentów. Dożywianie bezpłatne 100 osób, drugie sto za drobna zapłatą.
  • 1932/33 - Opłacanie śniadań zwiększającej się liczbie uczniów biednych.
  • 1933/34 - Wynagradzanie sekretarza i dofinansowanie pisemka "Nad Poziomy".

 

Chlubne tradycje działalności Komitetu Rodzicielskiego były kontynuowane w formie opieki nad działalnością oświatową w czasie II wojny światowej oraz w działalności szkoły po roku 1945.

zamknij