Regulamin rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

doc
79872

Harmonogram rekrutacji 2018/2019


Regulamin rekrutacji

kandydatów do klas pierwszych

I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica

w Chrzanowie

na rok szkolny 2017/2018

 

§ 1

 1.        Podstawę prawną regulaminu stanowią:
 2.         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
  i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
 3.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
  I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
 4.         Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 5.        Zarządzenie nr NR 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas
  I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.
 6.        Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
 7.        Terminy rekrutacji ustala Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 2

Rekrutacja do szkoły będzie przeprowadzona w następujących terminach:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.         

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r.
godz. 15.00

 

 1.         

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.

 1.         

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r. godz.15.00

 1.         

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30 czerwca 2017r.

godz.12.00

 1.         

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 5 lipca 2017 r.
godz.10.00

 1.         

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.
godz. 12.00

 1.         

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

7 lipca 2017 r.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 1.         

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10 do 18 lipca 2017 r.

 1.         

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.

 1.         

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Nie dotyczy

 1.         

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 sierpnia 2017 r.

godz.12.00

 1.         

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 21 sierpnia 2017 r.

godz.15.00

 1.         

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 sierpnia 2017 r.

 1.         

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

28 sierpnia 2017 r.

 

§ 3

 1.        Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali. Uczniowie spoza województwa małopolskiego wprowadzają dane do systemu sami, a wydrukowane podanie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
 2.        W okresie rekrutacji kandydaci, dla których I LO jest szkołą pierwszego wyboru, a gimnazjum nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej, składają w sekretariacie I LO ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk
  z programu NABÓR OPTIVUM.
 3.        Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4.        Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

 

§ 4

Po zebraniu wszystkich danych system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły na podstawie wskazanych przez niego preferencji w ujednoliconym podaniu wpisanym do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych:

 

 1.        Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

-          18 punktów  -  stopień celujący

-          17 punktów  -  stopień bardzo dobry

-          14 punktów  -  stopień dobry

-          8 punktów  -  stopień dostateczny

-          2 punkty  -  stopień dopuszczający.

 

 1.        Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2.        Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:
 3.         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

-   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 1.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

-   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

-   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

-   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 1.         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

-   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 1.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

-   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

-   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 1.        uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-   międzynarodowym – 4 punkty,

-   krajowym – 3 punkty,

-   wojewódzkim – 2 punkty,

-   powiatowym – 1 punkt.

 1.        W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2.        W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3.        Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad: szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

-   języka polskiego,

-   historii i wiedzy o społeczeństwie,

-   matematyki,

-   przedmiotów przyrodniczych

-   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;

 1.        W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 2.         języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

-   celującym – 20 punktów,

-   bardzo dobrym – 18 punktów,

-   dobrym – 13 punktów,

-   dostatecznym – 8 punktów,

-   dopuszczającym – 2 punkty;

 1.        historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

-   celującym – 20 punktów,

-   bardzo dobrym – 18 punktów,

-   dobrym – 13 punktów,

-   dostatecznym – 8 punktów,

-   dopuszczającym – 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 1.         biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

-   celującym – 20 punktów,

-   bardzo dobrym – 18 punktów,

-   dobrym – 13 punktów,

-   dostatecznym – 8 punktów,

-   dopuszczającym – 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 1.        języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

-   celującym – 20 punktów,

-   bardzo dobrym – 18 punktów,

-   dobrym – 13 punktów,

-   dostatecznym – 8 punktów,

-   dopuszczającym – 2 punkty.

 1.        W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 1.        Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:
 •   J. polski
 •   Matematyka
 •   Historia
 •   Biologia
 1.     Przy przyjęciu do szkoły obowiązuje próg punktowy 80 pkt.
 2.     W roku szkolnym 2017/2018 uczniów przyjmuje się do klasy tzw. ogólnej, którą już po ogłoszeniu listy przyjętych, dzieli się wg. zainteresowań uczniów na następujące klasy: matematyczną, biologiczną, ogólną, humanistyczną.
 3.     We wszystkich klasach pierwszych uczeń wybiera w klasie pierwszej, zgodnie z zainteresowaniami, 3 przedmioty rozszerzone spośród:
 •   Język polski
 •   Język obcy
 •   Historia
 •   Wiedza o społeczeństwie
 •   Historia sztuki
 •   Geografia
 •   Biologia
 •   Chemia
 •   Fizyka
 •   Matematyka
 •   Informatyka
 •   Język łaciński i kultura antyczna
 •   Filozofia

Utworzenie danej grupy jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.

 1.     Kandydaci wybierają dwa języki obce spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski. Utworzenie danej grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.
 2.     Język obcy wiodący musi być kontynuacją z gimnazjum.
 3.     Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.
 4.     Uczniowie będą kwalifikowani do grup o różnym stopniu zaawansowania w zależności od ilości uzyskanych punktów z testu gimnazjalnego z języka obcego.

 

§ 6

 1.        Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.
 2.        Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które kandydat składa wraz z kompletem zdjęć niezwłocznie w szkole wskazanej przez system NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN, najpóźniej w terminie ustalonym przez kuratora oświaty – załącznik 1.
 3.        Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
 4.        Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 5.        Podstawą przydziału do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania będzie:
 6.         z języka angielskiego ilość punktów uzyskanych na teście gimnazjalnym z tego języka,
 7.        z pozostałych języków - wynik testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.  
 8.        W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora
  i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.

 

 

Chrzanów 12 kwietnia 2017 roku

 

 

 

 

zamknij