DSD II - rekrutacja

ppt
309760

 

Gimnazjalisto! 

Jeżeli planujesz studia na takich kierunkach, jak europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filologia, politologia czy turystyka, studia za granicą przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych, pracę w międzynarodowej instytucji bądź po prostu pracę i życie za granicą, wybierz ofertę edukacyjną naszego liceum. Intensywna nauka języka niemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin w grupie DSD pozwoli Ci bardzo dobrze opanować ten język. W klasie trzeciej będziesz mógł bezpłatnie przystąpić do egzaminu DSD II i uzyskać Międzynarodowy Certyfikat Języka Niemieckiego.

 

Zobacz prezentację powyżej i sprawdź, co możesz zyskać wybierając naukę języka niemieckiego w grupie przygotowującej do egzaminu DSD II w naszej szkole.


 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

z poszerzonym programem języka niemieckiego

przygotowujących do egzaminu DSD Stałej Konferencji Ministrów
Republiki Federalnej Niemiec w roku szkolnym 2015/2016

 

§ 1

  1.       W roku szkolnym 2015/2016 przewiduje się uruchomienie oddziałów klas pierwszych przygotowujących do egzaminu językowego Deutsches Sprachdiplom II (DSD II), wyłącznie w liceach ogólnokształcących uczestniczących w programie DSD II.

 

  1.       Gimnazja z programem DSD:

1)     Gimnazjum w Kluczach;

2)     Gimnazjum Nr 1 w Krakowie;

3)     Gimnazjum Nr 5 w Krakowie;

4)     Gimnazjum Nr 7 w Krakowie;

5)     Gimnazjum Nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Krakowie;

6)     Gimnazjum Nr 16 w Krakowie;

7)     Gimnazjum Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 w Krakowie;

8)     Gimnazjum Nr 39 w Krakowie;

9)     Gimnazjum Nr 46 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie;

10)   Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu;

11)  Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Gimnazjalnych im. Trzech Wieszczów w Trzebini;

12)  Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich;

13)  Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce;

14)  Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.

 

  1.       Licea z programem DSD:

1)       I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie;

2)       I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie;

3)       II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie;

4)       III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie;

5)       V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;

6)       VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie;

7)       VIII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Krakowie;

8)       XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Wilka Wyrwińskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11
w Krakowie - w tym roku jeszcze nie przystępuje do DSD;

9)       IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu;

 

  1.       Terminy egzaminu DSD dla gimnazjów.

1)      egzamin pisemny – 10 marca 2015 r.

2)      egzamin ustny – 11 marca 2015 r. – 17 kwietnia 2015 r.

 

§ 2

  1.       Do klas pierwszych przygotowujących do egzaminu DSD II mogą być przyjmowani uczniowie, którzy:

      a/ uzyskali dyplom DSD I (poziom B1) lub DSD A2 lub

b/ są finalistami konkursu ponadwojewódzkiego z języka niemieckiego lub

c/ są finalistami konkursu wojewódzkiego z języka niemieckiego.

 

  1.       Uczniom legitymującym się posiadaniem dyplomu DSD I (poziom B1) dodaje się 10 punktów do ogólnej liczby punktów, którą kandydat do liceów wymienionych w § 1 ust. 2może uzyskać za oceny z języka polskiegoi trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym ogólna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

 

  1.       Uczniom legitymującym się posiadaniem dyplomu DSD A2 dodaje się 8 punktów do ogólnej liczby punktów, którą kandydat do liceów wymienionych w § 1 ust. 2 może uzyskać za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym ogólna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

 

  1.       Punkty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mogą być sumowane.

 

  1.       W przypadku wolnych miejsc, po zakończeniu rekrutacji, dyrektor szkoły może przeprowadzić do oddziałów DSD II uzupełniającą rekrutację.

 

§ 3

Zasada dodawania punktów rekrutacyjnych § 2 ust. 2 i 3, ma zastosowanie tylko w przypadku rekrutacji do oddziałów klas pierwszych przygotowujących do egzaminu językowego DSD II.

 

§ 4

Niniejsze „Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych z poszerzonym programem języka niemieckiego przygotowujących do egzaminu DSD II w roku szkolnym 2015/2016” stanowią integralną część warunków kryteriów przyjęć do liceów ogólnokształcących. 

 

zamknij