Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym!

2015-03-09

Zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolym konkursie ekologicznym.

Każdy uczeń naszej szkoły może wziąć udział.

Serdecznie wszystkich zapraszamy

Regulamin konkursu ekologicznego

 

 Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.

 

1. Celem konkursu jest:

-       kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej,

-       podniesienie świadomości ekologicznej,

-       pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,

-       kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,

-       uwrażliwienie młodzieży na problematykę związaną z segregacją śmieci,

-       wpojenie młodym ludziom, że wiele niepotrzebnych surowców można w kreatywny sposób przetworzyć,

-       wdrożenie do twórczego myślenia,

 

2. Ogólne informacje o konkursie oraz zakres tematyczny konkursu

 

-     konkurs skierowany do młodzieży I LO w Chrzanowie.

-     konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej przedmiotów: biologia, chemia, geografia; wiadomości wykraczające poza program nauczania, dotyczące form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt); negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb; wyjaśnianie terminów i pojęć takich jak, np. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.

-     w konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły, który do dnia 13 marca 2015 zgłosi swoje uczestnictwo do następujących nauczycieli: p. Joanny Mamicy,

 p. Barbary Wawrzyniak i p. Agnieszki Walaszek-Tomczyk.

 3. Etapy

-       konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej,

-       część teoretyczna odbędzie się 24 marca 2015 roku i będzie miała charakter testu. Do części praktycznej wyłonionych zostanie 6 uczniów z najlepszymi wynikami. Wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia o godzinie 8.00 na gazetce szkolnej oraz na stronie szkoły,

-       część praktyczna odbędzie się 01 kwietnia 2015 roku i będzie się składała z 2 etapów,

-       w pierwszym etapie uczniowie będą mieli za zadanie zaprezentować i omówić wcześniej przygotowany plakat na jeden z wylosowanych dnia 25 marca 2015r. o godz. 12.00 w sali 58 tematów:

a) ochrona przed hałasem

b) oszczędność energii elektrycznej i cieplnej

c) oszczędność wody

d) rozsądne zakupy ( racjonalność, minimalizacja odpadów  

e) wpływ spalania odpadów na zdrowie człowieka

 f) gospodarka odpadami wyłonionych w drodze losowania.

Za prezentację można będzie uzyskać 10 punkt.

-       w drugim etapie uczniowie odpowiedzą w dwóch rundach na pytania przedstawiane na slajdach - za poprawną odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt; b) po każdej serii pytań zadawane jest pytanie dodatkowe za 2 punkty na zasadzie kto pierwszy ten lepszy- udzielenie poprawnej odpowiedzi to szansa na zdobycie dodatkowych punktów.

-       po pierwszej rundzie odpadnie dwóch najsłabszy uczestnik,

-       w razie identycznej ilości punktów po każdym etapie przewidziana jest dogrywka polegająca na odgadnięciu pojęcia związanego z ochroną i zanieczyszczeniem środowiska na podstawie anglojęzycznej scenki.

 

Oto przykładowe pojęcia:

-overflowing landfill sites

- deforestation

- global warming

- water shortage

- exhaust fumes

- industrial waste

- burning fossil fuels

- oil spills

- overfishing

- endangered animal species

- greenhouse gases

 

4. Warunki uczestnictwa

- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału w konkursie do dnia 13 marca 2015r. u organizatorów konkursu.

 

5. Literatura:

 

-        Atlas Polski tom 1 „ Przyroda –społeczeństwo – gospodarka „ pod red. R. Mydela. Wydawnictwo Fogra, Kraków  2001

-        Więckowski M., Polskie naj... / miejsca, które warto zobaczyć- najwyższy szczyt, najgłębsze jezioro, najstarsze góry / z serii Cuda Polski. Wyd. Podsiedlik, Raniowski i Spółka

-        Polskie Parki Narodowe na weekend / 23 trasy po wszystkich parkach narodowych Polski. Pascal. 

-        Podręczniki do biologii i geografii klasa pierwsza

-        Strony internetowe Polskich parków narodowych

-        Ekologia.pl

-        Eko-polska.pl

-        malopolska.pl

 

7. Nagrody:

Dla zwycięzców planowane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uczestnikom drugiego etapu przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy.

 

 

Organizatorzy:

mgr Joanna Mamica

mgr Agnieszka Walaszek – Tomczyk

mgr Barbara Wawrzyniak

zamknij